გადასახადები

 

1. 21 მარტი 1995 პარლამენტი კანონი N 690

სახელმწიფო სავალდებულო დაზღვევის შესატანების შესახებ

2. 4 აპრილი 1995 პარლამენტი კანონი N 704

ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის გადასახადის შესახებ

3. 29 ივნისი 1995 პარლამენტი კანონი N 769

გადასახადების გადახდის დაგვიანებისათვის დარიცხული ორპროცენტიანი საურავის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ

4. 27 ივნისი 1996 პარლამენტი კანონი N 309

გრანტით მიღებული საქონლის და ფულადი სახსრების დაბეგვრის თაობაზე

5. 7 მარტი 1997 პარლამენტი კანონი N 601

იმპორტული მსუბუქი ავტომობილების დაბეგვრის ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ

6. 13 ივნისი 1997 პარლამენტი კანონი N 768

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

7. 27 ივნისი 1997 პარლამენტი კანონი N 788

საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ

8. 14 ნოემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 1101

საქართველოს საბაჟო კოდექსი

9. 6 თებერვალი 1998 პარლამენტი კანონი N 1221

მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ

10. 18 თებერვალი 1998 პარლამენტი კანონი N 1226

საბაჟო მოსაკრებლების შესახებ

11. 20 მარტი 1998 პარლამენტი კანონი N 1316

საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ

12. 29 აპრილი 1998 პარლამენტი კანონი N 1363

სახელმწიფო ბაჟის შესახებ

13. 29 მაისი 1998 პარლამენტი კანონი N 1401

ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ

14. 11 ივნისი 1998 პარლამენტი კანონი N 1417

სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ

15. 26 ივნისი 1998 პარლამენტი კანონი N 1480

მიგრანტთა ინსპექტირების მოსაკრებლის შესახებ

16. 23 ივლისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2347

სალიცენზიო მოსაკრებლის შესახებ

17. 16 მარტი 2001 პარლამენტი კანონი N 811

ლატარიისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობაზე მომსახურების მიზნობრივი მოსაკრებლის შესახებ

18. 18 დეკემბერი 2001 პარლამენტი კანონი N 1188

საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვის მოსაკრებლის შესახებ

19. 10 აპრილი 2002 პარლამენტი კანონი N 1356

სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ

20. 7 მაისი 2003 პარლამენტი კანონი N 2202

საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებლების შესახებ

21. 12 აგვისტო 2003 პარლამენტი კანონი N 2937

სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

22. 13 თებერვალი 2004 პარლამენტი კანონი N 3323

საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

23. 22 დეკემბერი 2004 პარლამენტი კანონი N 692

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

24. 24 დეკემბერი 2004 პარლამენტი კანონი N 821

ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ

25. 29 დეკემბერი 2004 პარლამენტი კანონი N 937

საგადასახადო, არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ

26. 29 დეკემბერი 2004 პარლამენტი კანონი N 946

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

27. 25 მარტი 2005 პარლამენტი კანონი N 1183

„ლატარიისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობაზე მომსახურების მიზნობრივი მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

28. 13 მაისი 2005 პარლამენტი კანონი N 1437

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

29. 28 დეკემბერი 2005 პარლამენტი კანონი N 2623

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ

30. 25 ივლისი 2006 პარლამენტი კანონი N 3545

საქართველოს საბაჟო კოდექსი

31. 1 დეკემბერი 2006 პარლამენტი კანონი N 3779

„საბაჟო ტარიფის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

32. 1 დეკემბერი 2006 პარლამენტი კანონი N 3780

„საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

33. 29 დეკემბერი 2006 პარლამენტი კანონი N 4250

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ

34. 29 დეკემბერი 2006 პარლამენტი კანონი N 4308

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

35. 8 ივნისი 2007 პარლამენტი კანონი N 4934

„საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე

36. 1 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2208

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

37. 1 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2209

„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

38. 15 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2315

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ

39. 25 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2460

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

40. 23 თებერვალი 2010 პარლამენტი კანონი N 2667

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

41. 17 სექტემბერი 2010 პარლამენტი კანონი N 3591

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

42. 1 ოქტომბერი 2010 პარლამენტი კანონი N 3655

საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ

43. 26 ოქტომბერი 2010 პარლამენტი კანონი N 3757

ადმინისტრაციული სახდელისაგან განთავისუფლების შესახებ

44. 25 ოქტომბერი 2011 პარლამენტი კანონი N 5140

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ

45. 6 დეკემბერი 2011 პარლამენტი კანონი N 5368

ზოგიერთი ადმინისტრაციული სახდელისაგან განთავისუფლების შესახებ  კონტაქტი