კოდექსები

 

1. 28 ივნისი 1973 უმაღლესი საბჭო კანონი

საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი

2. 15 დეკემბერი 1984 უმაღლესი საბჭო კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

3. 29 ოქტომბერი 1996 პარლამენტი კანონი N 462

საქართველოს საჰაერო კოდექსი

4. 15 მაისი 1997 პარლამენტი კანონი N 715

საქართველოს საზღვაო კოდექსი

5. 13 ივნისი 1997 პარლამენტი კანონი N 768

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

6. 26 ივნისი 1997 პარლამენტი კანონი N 786

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

7. 17 ოქტომბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 936

წყლის შესახებ

8. 14 ნოემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 1101

საქართველოს საბაჟო კოდექსი

9. 14 ნოემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 1106

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

10. 20 თებერვალი 1998 პარლამენტი კანონი N 1251

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

11. 22 ივნისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2124

საქართველოს ტყის კოდექსი

12. 25 ივნისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2181

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

13. 22 ივლისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2287

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

14. 23 ივლისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2352

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

15. 2 აგვისტო 2001 პარლამენტი ორგანული კანონი N 1047

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

16. 28 დეკემბერი 2002 პარლამენტი კანონი N 1911

საქართველოს სარკინიგზო კოდექსი

17. 8 მაისი 2003 პარლამენტი კანონი N 2271

საქართველოს სანიტარიული კოდექსი

18. 22 დეკემბერი 2004 პარლამენტი კანონი N 692

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

19. 25 მაისი 2006 პარლამენტი კანონი N 3132

საქართველოს შრომის კოდექსი

20. 25 ივლისი 2006 პარლამენტი კანონი N 3545

საქართველოს საბაჟო კოდექსი

21. 8 ივნისი 2007 პარლამენტი კანონი N 4917

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

22. 1 ნოემბერი 2008 პარლამენტი კანონი N 470

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

23. 16 ივლისი 2009 პარლამენტი კანონი N 1465

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

24. 9 ოქტომბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 1772

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

25. 3 ნოემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 1964

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

26. 3 ნოემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 1940

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

27. 18 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2440

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

28. 25 დეკემბერი 2009 პარლამენტი კანონი N 2460

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

29. 23 თებერვალი 2010 პარლამენტი კანონი N 2668

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

30. 23 თებერვალი 2010 პარლამენტი კანონი N 2667

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

31. 9 მარტი 2010 პარლამენტი კანონი N 2696

პატიმრობის კოდექსი

32. 17 სექტემბერი 2010 პარლამენტი კანონი N 3591

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

33. 17 დეკემბერი 2010 პარლამენტი ორგანული კანონი N 4113

საქართველოს შრომის კოდექსი

34. 25 თებერვალი 2011 პარლამენტი კანონი N 4259

პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

35. 27 დეკემბერი 2011 პარლამენტი ორგანული კანონი N 5636

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

36. 8 მაისი 2012 პარლამენტი კანონი N 6155

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი

37. 8 მაისი 2012 პარლამენტი კანონი N 6157

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

38. 25 მარტი 2013 პარლამენტი კანონი N 465

საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ  კონტაქტი